Hotmelt Kommerling Kodimelt IG (caucho butilo) 6.5k

20202KOM006

Hotmelt Kommerling Kodimelt IG (caucho butilo) 6.5k